Όροι και Προϋποθέσεις


Η εταιρεία ‘ΚΟΥΤΣΟΜΠΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ’ με διακριτικό τίτλο ‘idirect’ είναι ένα νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει ασφαλιστικές εργασίες για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιρειών. Η επεξήγηση των καλύψεων των προϊόντων βρίσκεται μέσα στην περιοχή ιστού και μπορεί ο υποψήφιος να την συμβουλεύεται. Επίσης στη διάθεση του βρίσκεται και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της idirect.gr καθώς και τα τηλέφωνα ώστε να δίνεται η κάθε δυνατή βοήθεια. Είστε αρμόδιοι για την απόφαση αγοράς οποιουδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, εφόσον τα κρίνετε κατάλληλα για τους σκοπούς σας. Πριν αγοράσετε μια ασφάλιση επιβεβαιώστε ότι έχετε διαβάσει και έχετε καταλάβει τους σχετικούς όρους και πρέπει να είστε σίγουροι ότι το προϊόν συναντά τις ανάγκες σας. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες της ασφάλισής σας, παρακαλώ να έρθετε άμεσα σε επαφή μαζί μας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες παραλαβής του συμβολαίου σας. Αν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση τότε ενεργοποιείται το δικαίωμα εναντίωσης (Ν 2496) ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου ή σε ΔΙΑΣΤΗΜΑ 14 ΗΜΕΡΩΝ αν δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις ενεργοποιείται το δικαίωμα υπαναχώρησης. Σε περίπτωση εναντίωσης ματαιώνεται η σύναψη της σύμβασης.
Κατά την αγορά μιας ασφάλισης επιβεβαιώνετε ότι όλες οι απαντήσεις που δίνονται στην αίτησή σας είναι αληθινές και σωστές. Οι πληροφορίες και οι δηλώσεις σας δίνουν μορφή στη βάση της ασφαλιστικής σύμβασης. Εάν δεν παρέχετε τις ακριβείς πληροφορίες, αυτό μπορεί να ακυρώσει την ασφαλιστική σύμβασης σας.
Οποιεσδήποτε πληροφορίες που υποβάλλονται από σας δεν θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί από την ‘idirect’ έως ότου λάβετε την επιβεβαίωση από μας ότι έχουν παραληφθεί. Τέτοια επιβεβαίωση μπορεί να είναι από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Συστήνουμε να κρατάτε ένα αντίγραφο όλων των πληροφοριών που υποβάλλονται ή που παραλαμβάνονται από μας για τα προσωπικά αρχεία σας. Ως εκ τούτου η εταιρεία προτείνει από ένα σύνολο ασφαλιστικών εταιρειών προϊόντα αλλά δεν συμβουλεύει τους πελάτες της για την κάλυψη των αναγκών τους. Αυτό γίνεται αποκλειστικά και με ευθύνη του πελάτη ο οποίος φροντίζει να επιλέγει το προϊόν της επιλογής του με τα δικά του και μόνο κριτήρια.
Κάθε ασφαλιστική σύμβαση περιέχει τους όρους που διαμορφώνουν μια σύμβαση μεταξύ σας (ο πελάτης) και του ασφαλιστή(εταιρεία). Οι προσωπικές λεπτομέρειες που παρέχονται στην ‘idirect’ μέσω αυτής της περιοχής Ιστού θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με την πολιτική μας περί ασφάλειας και ιδιωτικότητας και σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας καταναλωτή.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα idirect.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
Η ‘idirect’ (Βλαχοπούλου 1 Αθήνα, 11471, Τηλ.: 210-64.22.225) συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό μας τόπο εξαρτώνται από την αιτούμενη κάθε φορά από τον επισκέπτη/χρήστη υπηρεσία και μπορεί να είναι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ηλικία, φύλο, επάγγελμα, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Κατά περίπτωση και ανάλογα με την αιτούμενη υπηρεσία προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη/χρήστη.
Η ‘idirect’ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών. Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην ‘idirect’ να χρησιμοποιηθούν αυτά από την ‘idirect’, εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο και τις με κάθε μορφή συνεργαζόμενες με την ‘idirect’ εταιρείες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και σύμφωνα με όσα αναλύονται κατωτέρω.
Ειδικότερα, η ‘idirect’ συλλέγει, τηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού της τόπου που θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά, πάντα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.2472/1997, όπως ισχύει έως σήμερα, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της ασφαλιστικής τους σύμβασης, των οποίων αποδέκτες ή/και εκτελούντες την επεξεργασία θα είναι όλως ενδεικτικά μεταξύ άλλων α) όσον αφορά στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών (ΥΣΑΕ) της ΕΑΕΕ, σύμφωνα με το ΝΔ 400/1970 (άρθρο 34), συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής οδικής βοήθειας, β) όσον αφορά στις ασφαλίσεις ζωής συνεργαζόμενα νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, εταιρίες παροχής υπηρεσιών υγείας, ιατροί κλπ και γ) όσον αφορά σε όλες τις ασφαλίσεις, συνεργαζόμενες εταιρείες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες, συνεργαζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, εισπράκτορες ή εταιρίες είσπραξης ασφαλίστρων ή ενημέρωσης οφειλετών, συνεργαζόμενοι πραγματογνώμονες και αντασφαλιστές, καθώς και άλλες ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλιστικά ταμεία, δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους.
Η ‘idirect’ δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Τέλος, εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει το σχετικό κουτάκι κάτω από τα πεδία καταχώρησης των προσωπικών στοιχείων του, παρέχει την ειδική και ελεύθερη συγκατάθεσή του να χρησιμοποιηθούν αυτά (με εξαίρεση τα ευαίσθητα) από την ‘idirect’ ή άλλες εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο με σκοπό την ενημέρωσή του και αποστολή διαφημιστικού υλικού, με έντυπη μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας (σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3587/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 1, 2 και 5 του Ν. 3471/2006 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) για προϊόντα ή υπηρεσίες της ‘idirect’ ή άλλων εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο.
Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης), σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν.2472/1997, σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την ‘idirect’.

Στοιχεία και περιστατικά για τα οποία η εταιρεία έθεσε σαφείς ερωτήσεις τεκμαίρεται ότι είναι τα μόνα τα οποία επηρεάζουν την από μέρους της ασφαλιστικής εταιρείας εκτίμηση και αποδοχή του κίνδυνου. Η αποδοχή κίνδυνων ασφάλισης δεν γίνεται από την ‘idirect’ και ούτε η εταιρεία μπορεί να υποσχεθεί στους πελάτες της καλύψεις από ασφαλιστικούς κίνδυνους. Αυτό είναι έργο μόνο των ασφαλιστικών εταιριών. Επίσης η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε συμφωνία, δήλωση η πράξη από την οποία δημιουργούνται υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις σε βάρος των ασφαλιστικών εταιριών που συνεργάζεται. Στην ασφάλιση αυτοκινήτων αν η αξία που δηλώθηκε στην περιοχή ιστού υπολείπεται της τρέχουσας η ευθύνη του ασφαλιστή περιορίζεται στην αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημίας .
Σε περίπτωση επίσης επέλευσης του κινδύνου παρέχει στον ασφαλισμένο την απαραίτητη συνδρομή για την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης και φροντίζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να υποβάλλει τις δηλώσεις ζημιών των πελατών της προς τις ασφαλιστικές εταιρείες .
Η αποδοχή των όρων χρήσης αποτελεί πρόταση για έκδοση ασφαλιστήριου με βάση τα στοιχεία τα οποία δηλώνετε και τα οποία είναι ακριβή και αληθινά. Δηλώνετε επίσης ότι αποδέχεστε την ασφάλιση αυτή σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο και συμφωνείτε η ασφάλιση να ισχύει αφού προηγουμένως η πρόταση γίνει δεκτή από την ασφαλιστική Εταιρία. Δηλώνετε επίσης ότι λάβατε γνώση από την Εταιρία όλων των προβλεπόμενων από τον νόμο πληροφοριών (Ν. 400/1970, άρθρο 4, παρ. 2, περίπτωση Η), δηλαδή ότι η σύμβαση που θα καταρτιστεί θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ότι παρέχεται δικαίωμα υποβολής παραπόνων στην Εταιρία η οποία έχει την υποχρέωση να δίνει επεξηγήσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από της υποβολής του παραπόνου και ότι σε καμία περίπτωση η διαδικασία αυτή δεν αποστερεί το λήπτη της ασφάλισης από τη νόμιμη δικονομική του προστασία.
Σε περίπτωση διαφορετικής τιμής μεταξύ της Ιστοσελίδας και των εταιριών ισχύει η τιμή των εταιριών. Αν αυτό αποτελεί από μέρους του πελάτη ακύρωση της αίτησης αγοράς, τότε η ‘idirect’ θα επιστρέψει άμεσα το σύνολο των χρημάτων στον πελάτη, χωρίς τη χρέωση κανενός εξόδου.

Γνωστοποίηση των Συμβατικών Όρων: Η σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν αυτός δεν λάβει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση, πριν τη δέσμευσή του από τη σύμβαση εξ αποστάσεως όλους τους όρους της σύμβασης, καθώς και τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3 εδάφιο α και 4 του άρθρου 4 (Νόμος 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Ζ1-629/10-5-2005), γραπτά ή με άλλο σταθερό μέσο, στο οποίο έχει αυτός πρόσβαση.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες χωρίς καμιά ποινή και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία. Η προθεσμία του δικαιώματος αρχίζει είτε από την ημέρα σύναψης της σύμβασης εξ' αποστάσεως, είτε από την ημέρα που παρέλαβε τους συμβατικούς όρους και τις πληροφορίες, εφ όσον αυτή είναι μεταγενέστερη.
Για να ασκηθεί το δικαίωμα απαιτείται η υποβολή δήλωσης αιτήματος υπαναχώρησης στη διεύθυνση Συγγρού 5 11743 Αθήνα. Υπόδειγμα μπορείτε να βρείτε στις περιοχές βοηθείας της ιστοσελίδας.

Κυρώσεις: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14, παράγραφος 3 (Νόμος 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Ζ1-629/10-5-2005), ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή, χωρίς έξοδα και ποινές σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν τηρεί τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Μηχανισμοί Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην περίπτωση των ενδοσυνοριακών συναλλαγών λειτουργούν τα κάτωθι σχήματα συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών:
* Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
* Η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
* Ο Συνήγορος του Καταναλωτή
* Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών
Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος Αθήνα, 10181 Τηλ.: 1520


Η ιστοσελίδα idirect.gr λειτουργεί σύμφωνα με την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης Ζ1-629/10.5.2005 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 720/Β'/30.5.2005 με την οποία επήλθε προσαρμογή του Νόμου 2251/1994 για την 'Προστασία των Καταναλωτών' (Φ.Ε.Κ. 191/Α'/16.11.1994) προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 'σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ' (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. L271 της 09/10/2002, σ.0016-0024) και στην οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση εμπορίας από απόσταση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προκειμένου να καταστεί έγκυρη η σύμβαση.
Όλες οι δηλώσεις που γίνονται από σας ή οι πληροφορίες που παρέχονται από σας στην ‘idirect’ και τις συνεργαζόμενες με μας ασφαλιστικές εταιρείες είναι εμπιστευτικές .